it:server:http-reverzni-proxy-server

Reverzní HTTP proxy server

K čemu je to dobré? Potřebu jsem začal mít ve chvíli, kdy jsem začal více pracovat s dockerem. Najednou jsem měl několik služeb, které běží přes http a na různých portech. Přistupovat k takovým službám přes porty je nepohodlné, pro běžné uživatele prakticky nepoužitelné a ještě navíc nezabezpečené. Protože služby běží defaultně skrze HTTP.

I když je v názvu HTTP proxy server, tak je jednoduché ho změnit na HTTPS server.

Reverzní proxy lze rozjet minimálně na 2 serverech. Apache nebo nginx. Server bude naslouchat na klasických portech 80 a 443 a přesměruje komunikaci na localhost:9000 (Portainer) nebo na localhost:1880 (Node RED). Uživatel porty neuvidí, bude přistupovat k serveru klasicky.

Nejprve jsem potřeboval zapnout potřebné moduly:

sudo a2enmod proxy proxy_http proxy_balancer lbmethod_byrequests rewrite headers
sudo systemctl restart apache2

U Apache se upraví konfigurační soubor /etc/apache2/sites-available/000-default.conf.

<VirtualHost *:80>
  ProxyPreserveHost On

  ProxyPass / http://127.0.0.1:1880/
  ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:1880/
</VirtualHost>

Tady pozor na lomítka na konci za portem. Bez nich jsem měl problémy. Návod jsem čerpat odsud: How To Use Apache as a Reverse-Proxy with mod_proxy on Ubuntu 20.04. Další návod je zde: https://www.howtogeek.com/devops/how-to-set-up-a-reverse-proxy-with-apache/.

Po úpravě konfiguračního souboru je potřeba reloadnout konfiguraci nebo restartovat apache.

sudo systemctl reload apache2

Pro zapnutí https je potřeba zapnout další modul:

sudo a2enmod ssl
sudo systemctl restart apache2

Konfigurační soubor /etc/apache2/sites-enabled/default-ssl.conf pak může vypadat takto:

 <VirtualHost *:443>
 
    SSLEngine On
 
    # Set the path to SSL certificate
    # Usage: SSLCertificateFile /path/to/cert.pem
    SSLCertificateFile /etc/apache2/ssl/file.pem
 
 
    # Servers to proxy the connection, or;
    # List of application servers:
    # Usage:
    # ProxyPass / http://[IP Addr.]:[port]/
    # ProxyPassReverse / http://[IP Addr.]:[port]/
    # Example: 
    ProxyPass / http://127.0.0.1:1880/
    ProxyPassReverse / http://127.0.0.1:1880/
 
    # Or, balance the load:
    # ProxyPass / balancer://balancer_cluster_name
 
  </VirtualHost>

Problém byl, že u Node REDu apache nefungoval jak má. Po chvíli Node RED vypisoval hlášení: „Lost connection..“. Hledal jsem v diskusích a nenašel jsem uspokojivé řešení, které by fungovalo. Nakonec jsem na podnět v diskusích přešel na nginx - ten byl skutečně řešením.

Při testování umělé inteligence chatGPT jsem vznesl dotaz a našla mi řešení pro apache, které se zdá být funkční. Problém je opravdu s web sockety a přidal jsem do konfiguračního souboru toto:

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket [NC]
RewriteRule /(.*)      ws://localhost:1880/$1 [P,L]
RewriteCond %{HTTP:Upgrade} !=websocket [NC]
RewriteRule /(.*)      http://localhost:1880/$1 [P,L]

S touto konfigurací jsem se natrápil nejvíce. Chtěl jsem, aby jednotlivé služby běžely na těchto url:

Pozor - je důležité na konci dát vždycky lomítko - jak v URL, tak konfiguraci, jinak jsem se setkal s problémy a dlouho trvalo, než jsem na toto přišel. Konfigurační soubor apache pak bude obsahovat tyto řádky (počítám s websockety pro nodered):

RewriteEngine on

RewriteCond %{HTTP:Upgrade} =websocket [NC]
RewriteRule ^/nodered/(.*) ws://localhost:1880/$1 [P,L]
RewriteCond %{HTTP:Upgrade} !=websocket [NC]
RewriteRule ^/nodered/(.*) http://localhost:1880/$1 [P,L]

ProxyPass /nodered/ http://localhost:1880/
ProxyPassReverse /nodered/ http://localhost:1880/

ProxyPass /portainer/ http://localhost:9000/
ProxyPassReverse /portainer/ http://localhost:9000/

Nejprve jsem do konfiguračního souboru Apache zadal tyto řádky:

RewriteRule ^/nextcloud/(.*) ws://localhost:8880/$1 [P,L] 
RewriteRule ^/nextcloud/(.*) http://localhost:8880/$1 [P,L]

Poté je podle návodu k nextcloudu nutné editovat soubor config.php a nastavit v něm reverzní proxy. V mém případě jsem musel zadat něco takového:

'trusted_proxies' =>
array (
 11 => '127.0.0.1',
 12 => '::1',
 13 => 'e906aaab10d6',
 14 => '172.27.0.3',
 15 => '192.168.1.20'
),
'overwriteprotocol' => 'https',
'overwritehost' => 'mojedomena.cz',
'overwritewebroot' => '/nextcloud',
'overwritecondaddr' => '^192\.168\.1\.20$'

Bohužel jsem zjistil, že konfigurace nebyla dostačující. Webové rozhraní fungovalo, ale když jsem se snažil použít klienta na automatickou synchronizaci, tak klient měl problém s https protokolem. Prozatím jsem hledání řešení vzdal, protože jsem ani po několika hodinách nebyl úspěšný.

Pro konfiguraci Pi Hole bylo nutné do Apache zadat tyto řádky:

ProxyPass /pihole/ http://localhost:8089/admin/    
ProxyPassReverse /pihole/ http://localhost:8089/admin/

Stejně služba nefungovala jak má, protože se mi nevypisovala uložená data. Pak jsem narazil na tuto diskusi s řešením: https://www.reddit.com/r/Actualfixes/comments/ulzrbj/fix_pihole_behind_proxy_error_invalid_json/

Řešení popisuje, že je potřeba přizpůsobit nastavení lighttpd v docker kontejneru. V docker konterjneru přidat do souboru /etc/lightttpd/external.conf tento řádek (nastavit tam IP adresu serveru):

setenv.add-environment = ( "VIRTUAL_HOST" => "<your-domain>" )

Řešení bude funkční pouze do chvíle aktualizaci kontejneru. Proto jsem do docker compose souboru přidal tento řádek:

volumes:
 - /mojecesta/external.conf:/etc/lighttpd/external.conf

Nejprve ale bylo potřeba na disku vytvořit soubor /mojecesta/external.conf jinak se mi nepodařilo kontejner spustit.

Pak jsem ale našel lepší řešení v dokumentaci docker Pi Hole kontejneru. Výsledná konfigurace pro docker-compose pak vypadá takto:

pihole:
 container_name: pihole
 image: pihole/pihole:latest
 ports:
 - "8089:80/tcp"
 - "53:53/tcp"
 - "53:53/udp"
 - "67:67/udp"
 environment:
 - TZ=Etc/UTC
 - WEBPASSWORD=supertajneheslo
 - INTERFACE=eth0
 - VIRTUAL_HOST=192.168.1.20
 volumes:
 - ./volumes/pihole/etc-pihole:/etc/pihole
 - ./volumes/pihole/etc-dnsmasq.d:/etc/dnsmasq.d
  #- ./volumes/pihole/external.conf:/etc/lighttpd/external.conf
 dns:
 - 127.0.0.1
 - 1.1.1.1
 cap_add:
 - NET_ADMIN
 restart: unless-stopped

V závěru jsem objevil ještě jeden problém. Pi Hole po přihlášení přesměrovává na IP_ADRESA_SERVER/admin . Takže po přihlášení do Pi Hole jsem přesměrován mimo reverzní proxy. Nakonec jsem to vyřešil tak, že jsem Pi Hole spustil na IP_ADRESA_SERVER/admin namísto /pihole. Funkční konfigurace Apache pak vypadá takto:

RewriteRule ^(.*)/pihole/$ $1/admin/ [R]
ProxyPass /admin/ http://localhost:8089/admin/
ProxyPassReverse /admin/ http://localhost:8089/admin/

Setkal jsem se s problémem, když jsem pihole nemohl nastartovat, protože port 53 byl obsazený již nějakou jinou službou. V mém případě to byl connect manager. Pomohla editace souboru /etc/connman.prefs (v distribuci OSMC je soubor tady /etc/osmc/prefs.d/connman) a nastavit:

dnsproxy=no

A pak restartovat connection managera:

systemctl restart connman

Další tipy k samotnému Pi Hole:

A tady odkaz na servery s blocklisty:

Přechod na nginx trochu zabolel. Ze začátku jsem dělal chybu, že za každým konfiguračním příkazem musí být středník. Rovnou ukazuji konfiguraci serveru, kdy přesměrovávám http na https a provozuji 2 služby. Node RED a portainer. Při konfiguraci mi pomohl zdroj Behind a reverse proxy.

Nejprve defaultní server s Node RED v souboru: /etc/nginx/sites-enabled/default:

server {
    listen 80 default_server;
    listen [::]:80 default_server;

    # SSL configuration
    #
    listen 443 ssl default_server;
    #listen [::]:443 ssl default_server;

    ssl_certificate     /etc/ssl/server-cert.pem;
    ssl_certificate_key   /etc/ssl/server-key.pem;

    server_name garmin.cn;

    location / {
    # First attempt to serve request as file, then
    # as directory, then fall back to displaying a 404.
    #try_files $uri $uri/ =404;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header Host $host;

    proxy_pass http://localhost:1880;

    proxy_http_version 1.1;
    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
    proxy_set_header Connection "upgrade";
    }
}

Pak editaci služby portainer v souboru: /etc/nginx/sites-enabled/portainer.garmin.cn. Tady už řeším automatické přesměrování z HTTP na HTTPS.

server {
    listen 80;
    server_name portainer.garmin.cn;
    return 301 https://portainer.garmin.cn$request_uri;
}


server {


    listen 443 ssl;

    server_name portainer.garmin.cn;
    ssl_certificate /etc/ssl/server-cert.pem;
    ssl_certificate_key /etc/ssl/server-key.pem;

    # SSL configuration
    #
    # listen 443 ssl default_server;
    # listen [::]:443 ssl default_server;
    #
    # Note: You should disable gzip for SSL traffic.
    # See: https://bugs.debian.org/773332
    #
    # Read up on ssl_ciphers to ensure a secure configuration.
    # See: https://bugs.debian.org/765782
    #
    # Self signed certs generated by the ssl-cert package
    # Don't use them in a production server!
    #
    # include snippets/snakeoil.conf;

    #root /var/www/html;

    # Add index.php to the list if you are using PHP
    #index index.html index.htm index.nginx-debian.html;


    location / {
        # First attempt to serve request as file, then
        # as directory, then fall back to displaying a 404.
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header Host $host;

        proxy_pass http://localhost:9000;

        proxy_http_version 1.1;
        proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
        proxy_set_header Connection "upgrade";
    }

}
 • it/server/http-reverzni-proxy-server.txt
 • Poslední úprava: 2024/01/03 19:39
 • autor: Petr Nosek