it:server:fail2ban

Fail2ban

Software k dynamickému blokování IP adres, když dělají něco, co nemají.

apt install fail2ban
 
cd /etc/fail2ban
cp jail.conf jail.local

zdroje k nastavení fail2ban:

Pro webserver jsem nastavoval, aby se zablokoval při portscanningu přístup na všechny porty, kromě 80 a 443. K tomu mi posloužil vytvoření soubor /etc/fail2ban/action/ufw-portscan.conf. Musel jsem v původním souboru (kopie ufw.conf) nahradit insert = <insertpos> tímto: prepend. Jinak nefungoval ufw pro ipv6. Takto funguje pro obojí.

V githubu je soubor ještě více předělaný, tak aby po zabanování zabil ještě existující spojení. Což můj skript neumí. Alespoň jsem se neodříznul od ssh: https://github.com/fail2ban/fail2ban/blob/bbfff1828061514e48395a5dbc5c1f9f81625e82/config/action.d/ufw.conf

Pokud bych provozoval ještě nějaké další služby, musel bych je přidat, abych do tohoto skriptu. Protože pokud někdo udělá portscan, tak se zaříznou všechny služby, kromě žádoucích 80 a 443.

# Fail2Ban action configuration file for ufw
#
# You are required to run "ufw enable" before this will have any effect.
#
# The insert position should be appropriate to block the required traffic.
# A number after an allow rule to the application won't be of much use.
 
[Definition]
 
actionstart = 
 
actionstop = 
 
actioncheck = 
 
actionban = [ -n "<application>" ] && app="app <application>"
      ufw prepend <blocktype> from <ip> $app
      ufw prepend allow proto tcp from <ip> to <destination> port 80,443 $app
      #ufw insert <insertpos> <blocktype> from <ip> to <destination> port 80 $app
 
actionunban = [ -n "<application>" ] && app="app <application>"
       ufw delete <blocktype> from <ip> $app
       ufw delete allow proto tcp from <ip> to <destination> port 80,443 $app
       #ufw delete <blocktype> from <ip> to <destination> port 80 $app
 
[Init]
# Option: insertpos
# Notes.: The position number in the firewall list to insert the block rule
insertpos = 1
 
# Option: blocktype
# Notes.: reject or deny
blocktype = deny
 
# Option: destination
# Notes.: The destination address to block in the ufw rule
destination = any
 
# Option: application
# Notes.: application from sudo ufw app list
application = 
 
# DEV NOTES:
# 
# Author: Guilhem Lettron
# Enhancements: Daniel Black

Tady je konfigurace k jednotlivým službám. Každá služba zapisuje do syslogu pokusy o přihlášení v různém formátu. Filtry skrz regulární výrazy ukazují, co hledat. Tím, si lze fail2ban rozšířit i na služby, pro které defaultně určen není.

Přidáme /etc/fail2ban/filter.d/vpnserver.conf - čerpáno ze zdroje.

# Fail2Ban filter for SoftEther authentication failures
# Made by quixrick and jonisc
# Thanks to quixrick from Reddit! https://reddit.com/u/quixrick
 
[INCLUDES]
 
# Read common prefixes. If any customizations available -- read them from
# common.local
before = common.conf
 
#Enable multi line support. Doesn't work with versions < 0.9
[Init]
maxlines = 2 
# The regular expression filter follows
[Definition]
 
failregex =IP address: <HOST>.*\n.*User authentication failed.*
ignoreregex=

Dále /etc/fail2ban/filter.d/portscan.conf:

# Fail2Ban filter for portscan
# https://serverfault.com/questions/629709/trouble-with-fail2ban-ufw-portscan-filter
# https://dodwell.us/security/ufw-fail2ban-portscan.html
#
#
 
[Definition]
 
failregex = .*\[UFW BLOCK\] IN=.* SRC=<HOST>
 
ignoreregex =

Dále pro /etc/fail2ban/filter.d/nextcloud.conf:

[INCLUDES]
before = common.conf
 
[Definition]
_groupsre = (?:(?:,?\s*"\w+":(?:"[^"]+"|\w+))*)
failregex = ^\{%(_groupsre)s,?\s*"remoteAddr":"<HOST>"%(_groupsre)s,?\s*"message":"Login failed:
datepattern = ,?\s*"time"\s*:\s*"%%Y-%%m-%%d[T ]%%H:%%M:%%S(%%z)?"
ignoreregex =

Našel jsem i vlastní ssh - /etc/fail2ban/filter.d/mysshd.conf ve kterém je přidaný řádek, který banuje už i preauth při ssh.

^Connection closed by <HOST> port \d+ \[preauth\]$

Tady obsah celého souboru.

# Fail2Ban filter for openssh
#
# If you want to protect OpenSSH from being bruteforced by password
# authentication then get public key authentication working before disabling
# PasswordAuthentication in sshd_config.
#
#
# "Connection from <HOST> port \d+" requires LogLevel VERBOSE in sshd_config
#

[INCLUDES]

# Read common prefixes. If any customizations available -- read them from
# common.local
before = common.conf

[DEFAULT]

_daemon = sshd

# optional prefix (logged from several ssh versions) like "error: ", "error: PAM: " or "fatal: "
__pref = (?:(?:error|fatal): (?:PAM: )?)?
# optional suffix (logged from several ssh versions) like " [preauth]"
__suff = (?: \[preauth\])?\s*
__on_port_opt = (?: port \d+)?(?: on \S+(?: port \d+)?)?

# for all possible (also future) forms of "no matching (cipher|mac|MAC|compression method|key exchange method|host key type) found",
# see ssherr.c for all possible SSH_ERR_..._ALG_MATCH errors.
__alg_match = (?:(?:\w+ (?!found\b)){0,2}\w+)

[Definition]

prefregex = ^<F-MLFID>%(__prefix_line)s</F-MLFID>%(__pref)s<F-CONTENT>.+</F-CONTENT>$

cmnfailre = ^[aA]uthentication (?:failure|error|failed) for <F-USER>.*</F-USER> from <HOST>( via \S+)?\s*%(__suff)s$
      ^User not known to the underlying authentication module for <F-USER>.*</F-USER> from <HOST>\s*%(__suff)s$
      ^Failed \S+ for invalid user <F-USER>(?P<cond_user>\S+)|(?:(?! from ).)*?</F-USER> from <HOST>%(__on_port_opt)s(?: ssh\d*)?(?(cond_user): |(?:(?:(?! from ).)*)$)
      ^Failed \b(?!publickey)\S+ for (?P<cond_inv>invalid user )?<F-USER>(?P<cond_user>\S+)|(?(cond_inv)(?:(?! from ).)*?|[^:]+)</F-USER> from <HOST>%(__on_port_opt)s(?: ssh\d*)?(?(cond_user): |(?:(?:(?! from ).)*)$)
      ^<F-USER>ROOT</F-USER> LOGIN REFUSED.* FROM <HOST>\s*%(__suff)s$
      ^[iI](?:llegal|nvalid) user <F-USER>.*?</F-USER> from <HOST>%(__on_port_opt)s\s*$
      ^User <F-USER>.+</F-USER> from <HOST> not allowed because not listed in AllowUsers\s*%(__suff)s$
      ^User <F-USER>.+</F-USER> from <HOST> not allowed because listed in DenyUsers\s*%(__suff)s$
      ^User <F-USER>.+</F-USER> from <HOST> not allowed because not in any group\s*%(__suff)s$
      ^Connection closed by <HOST> port \d+ \[preauth\]$
      ^refused connect from \S+ \(<HOST>\)\s*%(__suff)s$
      ^Received <F-MLFFORGET>disconnect</F-MLFFORGET> from <HOST>%(__on_port_opt)s:\s*3: .*: Auth fail%(__suff)s$
      ^User <F-USER>.+</F-USER> from <HOST> not allowed because a group is listed in DenyGroups\s*%(__suff)s$
      ^User <F-USER>.+</F-USER> from <HOST> not allowed because none of user's groups are listed in AllowGroups\s*%(__suff)s$
      ^pam_unix\(sshd:auth\):\s+authentication failure;\s*logname=\S*\s*uid=\d*\s*euid=\d*\s*tty=\S*\s*ruser=<F-USER>\S*</F-USER>\s*rhost=<HOST>\s.*%(__suff)s$
      ^(error: )?maximum authentication attempts exceeded for <F-USER>.*</F-USER> from <HOST>%(__on_port_opt)s(?: ssh\d*)?%(__suff)s$
      ^User <F-USER>.+</F-USER> not allowed because account is locked%(__suff)s
      ^<F-MLFFORGET>Disconnecting</F-MLFFORGET>: Too many authentication failures(?: for <F-USER>.+?</F-USER>)?%(__suff)s
      ^<F-NOFAIL>Received <F-MLFFORGET>disconnect</F-MLFFORGET></F-NOFAIL> from <HOST>: 11:
      ^<F-NOFAIL>Connection <F-MLFFORGET>closed</F-MLFFORGET></F-NOFAIL> by <HOST>%(__suff)s$
      ^<F-MLFFORGET><F-NOFAIL>Accepted publickey</F-NOFAIL></F-MLFFORGET> for \S+ from <HOST>(?:\s|$)

mdre-normal =

mdre-ddos = ^Did not receive identification string from <HOST>%(__suff)s$
      ^Connection <F-MLFFORGET>reset</F-MLFFORGET> by <HOST>%(__on_port_opt)s%(__suff)s
      ^<F-NOFAIL>SSH: Server;Ltype:</F-NOFAIL> (?:Authname|Version|Kex);Remote: <HOST>-\d+;[A-Z]\w+:
      ^Read from socket failed: Connection <F-MLFFORGET>reset</F-MLFFORGET> by peer%(__suff)s

mdre-extra = ^Received <F-MLFFORGET>disconnect</F-MLFFORGET> from <HOST>%(__on_port_opt)s:\s*14: No supported authentication methods available%(__suff)s$
      ^Unable to negotiate with <HOST>%(__on_port_opt)s: no matching <__alg_match> found.
      ^Unable to negotiate a <__alg_match>%(__suff)s$
      ^no matching <__alg_match> found:

mdre-aggressive = %(mdre-ddos)s
         %(mdre-extra)s

cfooterre = ^<F-NOFAIL>Connection from</F-NOFAIL> <HOST>

failregex = %(cmnfailre)s
      <mdre-<mode>>
      %(cfooterre)s

# Parameter "mode": normal (default), ddos, extra or aggressive (combines all)
# Usage example (for jail.local):
#  [sshd]
#  mode = extra
#  # or another jail (rewrite filter parameters of jail):
#  [sshd-aggressive]
#  filter = sshd[mode=aggressive]
#
mode = normal

#filter = sshd[mode=aggressive]

ignoreregex = 

maxlines = 1

journalmatch = _SYSTEMD_UNIT=sshd.service + _COMM=sshd

datepattern = {^LN-BEG}

# DEV Notes:
#
#  "Failed \S+ for .*? from <HOST>..." failregex uses non-greedy catch-all because
#  it is coming before use of <HOST> which is not hard-anchored at the end as well,
#  and later catch-all's could contain user-provided input, which need to be greedily
#  matched away first.
#
# Author: Cyril Jaquier, Yaroslav Halchenko, Petr Voralek, Daniel Black and Sergey Brester aka sebres
# Rewritten using prefregex (and introduced "mode" parameter) by Serg G. Brester.

/etc/fail2ban/filter.d/ufwban.conf

[INCLUDES]
before = common.conf
 
[Definition]
#failregex = .*\[UFW BLOCK\] IN=.* SRC=<HOST>
failregex = UFW BLOCK.* SRC=<HOST>
ignoreregex =

Tady je ukázka, jak lze otestovat vlastní filtr.

fail2ban-regex /var/log/ufw.log '.*\[UFW BLOCK\] IN=.* SRC=<HOST>'

Tady popisuji hodnoty, které jde oproti defaultnímu nastavení změnil.

dbpurgeage = 10d

Nejprve je třeba v souboru jail.local nastavit banaction i na ipv6 a bannování skrz ipset. V provozu může vzniknout docela dost ip adres, které je třeba bannovat, tak bude rozumné kvůli rychlosti firewallu použít ipset místo defaultního nastavení:

banaction = iptables-ipset-proto6
banaction_allports = iptables-ipset-proto6-allports

Zkoušel jsem zvolit banaction = ufw, ale tady se zabanovala celá ip adresa a já chci blokovat pouze konkrétní službu. Zejména co se ssh týče.

Služby, na kterých má fail2ban vyset se musí zapnout pomocí enabled = true. U SSH jsem volil mód aggressive. Blokace je 10 minut pro všechny služby, pokud zkusí 3 a více pokusů za posledních 10 minut.

# "bantime" is the number of seconds that a host is banned.
bantime = 10m

# A host is banned if it has generated "maxretry" during the last "findtime"
# seconds.
findtime = 10m

# "maxretry" is the number of failures before a host get banned.
maxretry = 3

Tady se odehrává zbytek nastavení fail2ban. Sepisuji zejména změny, které jsem provedl. U SSH jsem si změnil port a to je potřeba promítnout i v konfiguraci. Je tam vidět port 3333.

ignoreip = 127.0.0.1/8 ::1

[sshd]

# To use more aggressive sshd modes set filter parameter "mode" in jail.local:
# normal (default), ddos, extra or aggressive (combines all).
# See "tests/files/logs/sshd" or "filter.d/sshd.conf" for usage example and details.
mode  = aggressive
port  = ssh,3333
filter = mysshd
logpath = %(sshd_log)s
backend = %(sshd_backend)s
enabled = true

[nextcloud]

enabled = true
port   = http,https
filter  = nextcloud
logpath = /var/www/nextcloud/data/nextcloud.log
maxretry = 6


#[ufwban]
#enabled = false
#port = ssh, http, https
#filter = ufwban
#logpath = /var/log/ufw.log
#action = ufw

Dále jsem přidal sshd-slow, který zabanuje ssh pro případ, že se za 1 den někdo zkusí celkem 10x přihlásit. V tomto případě zablokuje na 1week. To už je docela problematický prohřešek.

[sshd-slow]
filter = sshd[mode=aggressive]
port  = ssh, 3333
maxretry = 6
findtime = 1d
bantime = 1w
logpath = %(sshd_log)s
backend = %(sshd_backend)s
enabled = true


[vpnserver]
enabled = true
port   = 443,500,4500
protocol = udp
logpath = /usr/vpnserver/security_log/DEFAULT/sec.log
banaction = iptables-allports
# Uncomment the following line if you want to be notified about banned IP's
action= %(action_mwl)s
filter=vpnserver


[vpnserver-securenat]
enabled = true
logpath = /usr/vpnserver/security_log/securenat/sec.log
port = all
protocol = all
banaction = iptables-allports
# Uncomment the following line if you want to be notified about banned IP's
action= %(action_mwl)s
filter=vpnserver

Pozapínal jsem další smysluplné věci, jako apache, fakegoogle boty atp.

Zapnul jsem i recidive. Pokud někdo bude mít ban 3x za 12 hodin, bude celá IP adresa zablokovaná na 1 týden. Tady budu muset být opatrný a kontrolovat, protože hrozí, že někdo přijde z veřejné IP adresy, 3x dostane BAN a zablokuje celou veřejnou IP adresu.

[recidive]                                                                                            
enabled = true
logpath = /var/log/fail2ban.log
banaction = %(banaction_allports)s
bantime = 1w
findtime = 12h

Poslední, co jsem aplikoval je ochrana na portscan. Tady je to opět potenciálně nebezpečná záležitost u webserveru. V praxi to prochází log, hledá jednoduchý řetězec, zda byla ip adresa zablokovaná a pokud byla zablokovaná 10x, tak proběhne ban skrz ufw.

Problémy jsou tam tyto:

 • Nečíslovaný seznamNečíslovaný seznamufw mám na loglevel = low, takže když někdo oskenuje všechny porty, tak se neprovedou tisíce záznamů do logu, ale jenom pár. Zvyšovat hodnotu zase nemá smysl kvůli zpomalení sítě a serveru.
 • pokud mi tam bude padat moc IP adres, tak ufw nebude dobrá volba, kvůli velkému počtu IP adres. Může pak dojít ke zpomalení. Tady je řešení vytvořit v action.d/ufw-portscan.conf a upravit soubor tak, aby zablokoval pouze port 3333 a povolil 80 a 443. Nechci zablokovat všechny služby pro danou IP adresu, protože mi někdo oskenoval porty.
[ufw-port-scan]
enabled = true
filter = portscan
logpath = /var/log/ufw.log
banaction = ufw-portscan
bantime     = 1w
maxretry    = 300
findtime    = 3h

zdroje ohledně aplikace portscanu:

fail2ban-client set vpnserver unbanip 89.24.33.115
fail2ban-client unban 89.24.33.115
fail2ban-client banned
 • it/server/fail2ban.txt
 • Poslední úprava: 2022/11/19 23:21
 • autor: Petr Nosek